LU  MERARONGE
(Prologo recitato in occasione della riapertura del Teatro Comunale źL'Arancio╗ la sera di domenica primo marzo 1908)
 
di
PIO SALVI
 
 
     
Che ve ne p˛re de 'stu "Meraronge"?  
Ruttu, 'rrancichitu... scunucchi˛te...  
Se dicý... se dicý - ma chi lu 'rronge? -  
Emmice... varda 'mbu cumm' ha 'rvent˛te?  
   
Se dicý... se dicý - ma tu sci 'mm˛tte!  
Ma chi ce ve quass¨, 'n quÓssa salite?... -  
Te výnghe n'accedŔnte... 'Nghe 'na bbotte,  
Lu "Meraronge" t¨ttu s'ha 'rrempite!...  
   
Nen meritÓme tutte quÓste... Ŕ vÓre,  
PerchÓ same tutti prýncipi˛nte!...  
Nen meritÓme tuttu quist'unÓre  
Sign¨re... gr˛zie... me ce vŔ lu pi˛nte!  
   
Ma su! che puzze dý de li pitt¨re,  
Latt˛re, mmacchiniste e falegn˛me,  
Scupý, lettriciste e murat¨re?  
Ve pagarÓme tutti 'nghe lu r˛me!  
   
E singhe bbeneditte tutti qu˛nte
 
Quiglie che ci h˛ 'jut˛te a 'sti lav¨re!  
Lu Sinneche ch' ha f˛tte t˛nte e t˛nte...
 
Tutta la Sucit˛ e li Dirett¨re!...
 
 ........................................................
 
 
Ma v˛ste, chÚ mme sente 'na pa¨re!
 
'Na puzze de 'bbrusc˛te la sentÓte?...  
Per carit˛, sign¨re, nen fumÓte...  
SennÓ dame de m˛ a li serbat¨re
 
   
PerchÓ... ma su... macchÓ! Che ve pensÓte?  
ChÚ Ŕcche nen Ŕ miche lu te˛tre...
 
NÓ... Ŕcche Ŕ nu StabbilimŔnte Bb˛gne!...  
   
'Natra v˛te venÓte senza p˛gne...  
Tre sÓcchie pine cqu˛, 'llass¨ dd¨ ˛tre  
Li semic¨pe... qu˛nte ne vulÓte.  
   
Nen scherz˛me. Sult˛nte m'arcum˛nne  
che s'Ŕcche se duvŔsse murý 'rr˛ste  
Nen grull˛te vuj˛tre... bbelle donne,  
Che ppe li gr¨glie sÓte f˛tte app˛ste...  
   
'Nu grulle s¨le... p¨ mann˛ pre ˛rie  
Bbar˛cche, bburattý, p˛rghe e sip˛rie.  
Dungue, bbellezze mi'... nen v'asmuvÓte,  
S'in c˛se... 'n¨ bbrusciÓre ve sentÓte!  
   
ScacciÓte, bbelle donne, li pensire  
E lu bbrusciÓre fina 'cchÓ putÓte...  
Se nen putÓte 'ppi¨... embŔ, strillÓte...  
Ve vener˛ in ajute li pumpýre!